logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Pavojingi kroviniai ADR

– reglamentavimas, žymėjimas ir klasifikacija

Pavojingi kroviniai ADR

– reglamentavimas, žymėjimas ir klasifikacija

Pavojingi kroviniai (ADR)

Pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, kurie gali pakenkti žmonėms, gyviems organizmams, aplinkai ar turtui vadinami pavojingais kroviniais arba ADR.

Šių krovinių gabenimas griežtai reglamentuojamas nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, nustatančiais pavojingų krovinių sandėliavimą, transportavimą bei valdymą. Neteisingas tokio tipo krovinių gali lemti žmonių ar gyvūnų susirgimus, nudegimus ar apsinuodijimus. Taip pat jie gali sukelti sprogimą, gaisrą, kitų transporto priemonių ar įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką, dirvožemį ir vandenį.
 
  • Sausumos kelių transportas:  ADR nuostatos, Europos Sąjungos direktyvų numatytos taisyklės, reglamentuojančios pavojingų krovinių gabenimą bei kiti nacionaliniai teisės aktai, priklausomai nuo išsiuntimo šalies, tranzito laiko bei gavėjo šalies.
  • Vandens transportas: IMDG kodas
  • Oro transportas: IATA/ICAO nuostatos
     

 Pavojingų krovinių ženklinimas ADR krovinių klasifikacija
 

Pavojingi kroviniai ir transporto priemonės privalo būti atitinkamai ženklinimos ir privalo turėti:
  • UN numerį
  • Pavojų žyminčius ženklus, nurodančius ADR krovinio klasę ant transporto priemonės ir, ant krovinio
  • Būtinas pavojingų krovinių transporto (važtos) dokumentas, jei pavojingi kroviniai dideliame konteineryje/transporto priemonėje vežami prieš gabenimą jūra – konteinerio/transporto priemonės sukrovimo sertifikatas. Raštiška instrukcija vairuotojui (ar instrukcijos keliomis kalbomis tarptautinio vežimo atveju), transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatas, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimas, leidimas atlikti transporto operaciją, leidimas kai kurias pavojingas medžiagas įvežti į Lietuvą, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu, pavojingų atliekų vežimo lydraštis.

Krovinio siuntėjas yra atsakingas už dokumentų informacijos tikslumą bei tinkamumą


 ADR krovinių klasifikacija


1. Sprogiosios medžiagos ir gaminiai;
2. Degios:
    Degiosios dujos
    Nedegios ir netoksiškos dujos
    Toksiškos dujos
3. Degiosios skystosios medžiagos
4. Degios kietosios medžiagos
    Degiosios kietosios medžiagos
    Savaime užsiliepsnojančios medžiagos
    Medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas
5. Oksiduojančios medžiagos:
    Oksiduojančios medžiagos
    Organiniai peroksidai
6. Toksiškos dujos;
    Nuodingosios medžiagos
    Dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos
7. Radioaktyvios medžiagos
8. Ėdžiosios medžiagos
9. Kitos pavojingos medžiagos


Daugiau informacijos


EU ADR reglamentas
Pavojingų krovinių ADR vežimo atmintinė (Lietuvos transporto saugos administracija)
Tomas Dovgialo, Operations Manager
Call_Icon_round
Tomas Dovgialo
Operations Manager
Palikite savo el.pašto adresą, jei norite sužinoti daugiau apie mūsų paslaugas.
E-mail*
Pavojingos medžiagos, sprogmenys, ADR ir jų transportavimas keliais, jūros bei oro transportu

IMDG kodas nustatantis ADR transportavimą vandens transportu:
IMDG kodas

IATA reglamentas nustatantis ADR transportavimą oro transportu:
IATA