Filtruoti pagal kategoriją
Santrumpa Pilnas pavadinimas Apibūdinimas
3PL Trečiųjų šalių logistika Įmonės naudojimasis trečiųjų šalių užsakomosiomis paslaugomis teikiant distribucijos, sandėliavimo ir kitas paslaugas.
4PL Fourth Party Logistics A company outsources its logistics organisation and management. 4PL providers often manage the complete supply chain on behalf of the manufacturer or service provider. B2B2C
ADR Pavojingi kroviniai (ADR) Pavojingų krovinių grupei priskiriami tie kroviniai, kurie vežimo arba saugojimo metu gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, o taip pat sukelti kitų krovinių, statinių ir įrenginių gedimą bei užteršti aplinką.
AGS Aden Gulf Surcharge Priemoka už draudimą Adeno Įlankos rajone dėl piratų išpuolių. Galioja nuo 2009 m. kovo 1-ąją, nauja priemoka usd 22.00 per TEU.
AGV Automated Guided Vehicle Automatinės krovos įrenginys
Anglies neutralus Anglies neutralus Carbon neutrality specifically refers to the amount of carbon being removed from the atmosphere being equal to the carbon emitted.
AS-RS Automated storage and retrieval systems Automatinio sandėliavimo ir paėmimo sistemos
ATA Realus atvykimo laikas Realus atvykimo laikas
ATA-Carnet Tarptautinis laikinojo įvežimo dokumentas Tarptautinis laikinojo įvežimo dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją ir liudijantis, kad su juo gabenamoms prekėms taikoma tarptautinė garantija, o pažeidus nustatytąją ATA operacijos atlikimo tvarką bus sumokėti už prekes nustatyti importo muitai ir mokesčiai
ATD Realus išvykimo laikas Realus išvykimo laikas
AWB Oro transporto važtaraštis AWB (angl. - Air Way Bill) - oro transporto važtaraštis. Tai yra pagrindinis dokumentas naudojamas transportuojant krovinius lėktuvais, nurodantis visą informaciją apie gabenamą krovinį. Jis pildomas tik anglų kalba. Tarptautinis oro transporto važtaraštis išrašomas
B-L Važtaraštis Krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas
B100 Bio dyzelinas „B100 yra biokuras pagal biodyzelino standartą (NS-EN14214). B100 sudaro 100 % rapsų metilo esterio (RME).
B2B Business to Business B2B Business to business. (Verslas verslui).\
B2C Business to Consumer B2C Business to customer. (Verslas vartotojui)
BAF Bunker Adjustement Factor Papildomas mokestis, pridėtas prie sutartos jūrų transporto kainos, atsižvelgiant į kuro kainą.
Barcode Barkodas Brūkšninis kodas – skirtas informacijai apie gaminį greitam ir patikimam įvedimui į kompiuterizuotą sistemą.
Break-bulk Krovinys, reikalaujantis individualios kiekvieno vieneto krovos - pvz.: įvairūs mechanizmai, automobiliai Krovinys, reikalaujantis individualios kiekvieno vieneto krovos - pvz.: įvairūs mechanizmai, automobiliai
Bulk Birus, nesupakuotas krovinys Birus, nesupakuotas krovinys
CAF Valiūtos reguliavimo faktorius Valiutos reguliavimo faktorius (CAF) yra mokestis, padėtas ant viršūnės frachtuoti kaltinimus vežėjo kompanijoms. Mokestis, buvo įvėstas tam, kad sudarytų pastovų besikeičiančio valiutos kurso balansą tarp dolerio.
Cbm Cubic meter Matavimo vienetas – rodiklis, pagal kurį apskaičiuojami objekto matmenys
Certificate of Origin Kilmes šalies sertifikatas Prekių kilmės sertifikatas, tai tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, kurio išdavimas pagrįstas kilmę įrodančių dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize bei medžiagų sąnauda, darbo ir kt. išlaidų tikrumu.
CFR Cost and Freight Kaina ir frachtas (... paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos tik transportuojant jūra. Pardavėjas apmoka visas prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Pardavėjas taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to laiko, kai prekės pakraunamos į laivą išsiuntimo uoste. Jis taip pat apmoka prekių iškrovimo paskirties uoste išlaidas, įskaitant prieplaukos mokesčius, jeigu pagal vežimo sutartį (kontraktą) šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas.
Chargeable weight Freight measurement Krovinio išmatavimai – rodikliai, kurie nurodo objekto matmenys
Chassis Chassis/Semi hanger Ypatinga priekaba, skirta konteineriams vežti keliais
CIF Cost, Insurance and Freight Kaina, draudimas ir frachtas (... paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra. Pardavėjo įsipareigojimai tokie patys kaip ir pagal CFR pristatymo sąlygas, tačiau jis papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo transportuojant rizikos. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, draudimo išlaidas, frachtą, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Jis taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.
CIP Carrige and Insurance Paid to Pardavėjas už transportavimą ir draudimą apmoka iki paskyrimo vietos. Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą krovos ir draudimo išlaidas. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas sumoka importavimo išlaidas.
CMR Tarptautinis krovinio važtaraštis CMR važtaraštis patvirtina krovinio vežimo sutartį. Drauge tai yra vežėjo atskaitomybės siuntėjui bei vežėjui dokumentas. Kilus teisminiams ginčams, tinkamai užpildytas CMR varžtaraštis įrodo krovinio perdavimo vežėjui faktą, taigi ir jo atsakomybę.
Co2 Anglies dvideginis Anglies dioksidas yra bespalvės dujos ir viena iš svarbiausių dujų, susijusių su visuotiniu atšilimu
Co2e Anglies dioksido ekvivalentas „CO2e iš esmės apibūdina visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų globalinio atšilimo potencialą. Kitaip tariant, skirtingų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis išreiškiamas CO2 kiekiu, kuris sukeltų tokį patį atšilimą. Paprasčiau tariant, CO2e surenka visas šiltnamio efektą sukeliančias dujas į vieną vietą.
COD Apmokėjimas pristačius Apmokėjimo būdas, kuomet prekės pristatomos tiesiai iki gavėjo, tačiau yra atiduodamos tik sulaukus pilno apmokėjimo.
COD Pristatymo vietos pakeitimas Kliento prašymas pakeisti krovinio pristatymo vietą. Šis terminas dažniausiai naudojamas jūriniams pervežimams.
Consignee Consignee Gavėjas priima ir/ar iškrauna prekes, t.y. punktas kur prekės turi būti pristatytos.
Consignor Sender/shipper The sender/shipper of the goods is where the goods is sent/shipped from
Control Tower Valdymo bokštas Ekspertų grupė, kuri nuosekliai valdo bei plėtoja tiekimo grandinę ir produktų srautą jūsų įmonėje.
Conversion key Conversion key Conversion factor from cbm/LM to weight
CPT Carrige Paid To Pardavėjas už transportavimą sumoka iki paskyrimo vietos. Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Jis taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką ir apmoka prekių iškrovimo ir išmuitinimo mokesčius.
Cross docking Cross docking Krovinio iškrovimas iš atvykstančio transporto ir pakrovimas į išvykstantyjį transportą be tarpinio sandėliavimo laiko.
DAP Delivered at Place Krovinys perduotas iki pirkėjo paskirties vietos, importo mokestis nesumokamas. Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki nurodytos paskirties vietos išlaidas, taip pat sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką iki pirkėjo nurodytos pristatymo vietos. Importo mokesčius sumoka pirkėjas.
DAT Delivered at Terminal Pardavėjas pristato krovinį į terminalą, importo muito nesumoka. Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui terminale. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki nurodyto paskirties terminalo išlaidas, taip pat sutvarko eksporto formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjo dispozicijon terminale riziką. Pirkėjas apmoka importo mokesčius.
DDP Delivered Duty Paid Perduota, muitas sumokėtas (... paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui jo nurodytoje šalies gavėjos (importuotojos) vietoje. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodytos paskirties vietos išlaidas, prekių perkrovimo šalies gavėjos (importuotojos) krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, sumoka visus už prekes nustatytus eksporto ir importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, jeigu prekių tiekimo sutartis (kontraktas) nenustato ko kita, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus. DDP pristatymo sąlygos gali būti taikomos tik tada, kai pagal prekių tiekimo sutarties (kontrakto) sąlygas importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas įsipareigoja sumokėti pardavėjas, o pirkėjas (importuotojas) pateikia muitinei tų muitų ir kitų mokesčių bei rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.
Deep sea Deep sea Tarpkontinentiniai jūrų pervežimai
Demurrage Prastovis Pinigai, išmokami transporto savininkui kaip kompensacija už ilgesnį nei numatytą sutartyje pakrovimo ar iškrovimo laikotarpį, transporto užlaikymą
Detention Konteinerių nuoma Konteinerių nuoma
DGR Pavojinų krovinių pervežimo nuostatos Pavojinų krovinių pervežimo nuostatos
Dry bulk cargo Dry bulk cargo Sausas piltinis krovinys – birus krovinys, kuris gabenamas dideliais kiekiais, nesupakuotas. Toks krovinys būna kraunamas į specialius vagonus, kėbulus, triumus ir pan.
EAN European Article Numbering EAN-13 brūkšninis kodas yra panaudotas visame pasaulyje tam, kad pažymėtų produktus, dažnai parduodamus mažmeniniame pardavinėjimo punkte.
EcoVadis EcoVadis EcoVadis teikia holistinio tvarumo reitingų paslaugas įmonėms. EcoVadis reitingas apima platų nefinansinio valdymo sistemų spektrą, įskaitant poveikį aplinkai, darbo ir žmogaus teisėms, etikai ir tvariems viešiesiems pirkimams. Kiekviena įmonė vertinama pagal esminius klausimus, susijusius su įmonės dydžiu, vieta ir pramone.
EDI Elektroninis Duomenų Perdavimas Elektroninis Duomenų Perdavimas
eMethanol eMethanol E-metanolis gaminamas sujungiant žaliąjį vandenilį ir sugautą anglies dioksidą iš pramoninių šaltinių. Degdamas jis vis dar išskiria šiek tiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tačiau išskiria mažiau anglies dioksido, azoto oksidų, sieros oksido ir kietųjų dalelių nei įprastas jūrinis kuras.
Emisijos skaičiavimai Emisijos skaičiavimai „Emisijos skaičiavimai apskaičiuoja tiesioginį ir netiesioginį asmens išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir anglies dioksido kiekį, organizacija, produktas ar įvykis. Tai padeda atpažinti pernelyg didelį energijos suvartojimą ar kitus neefektyvumus, dėl kurių sumažėja veiklos sąnaudos, ir tausoti aplinką“.
ERP Enterprise resource planning Programinė įranga, skirta kompiuterizuoti įmonės valdymą, galinti apimti ir integruotis į visus įmonės verslo procesus, naudojama apskaitos vedimo palengvinimui, efektyviam visų resursų išnaudojimui, kontaktų valdymui, efektyviam tiekimo grandinės veikimui užtikrinimui, analitinės įmonės veiklos ataskaitų sudarymui.
ETA Planuojamas atvykimo laikas Planuojamas atvykimo laikas
ETD Planuojamas išvykimo laikas Planuojamas išvykimo laikas
EUR-1 certificate Prekių judėjimo sertifikatas Prekių judėjimo sertifikatas
EXW Ex Works Vienas iš Incoterm terminų, reiškiantis iš įmonės. Pardavėjas sutartą datą pristato prekę pirkėjui savo teritorijoje (įmonėje, sandėlyje, fabrike). Transportavimo ir draudimo išlaidas apmoka pirkėjas. Šis terminas reiškia, kad įmonė pirkėja turi tvarkyti eksporto dokumentus tiekėjo šalyje, kas šiais laikais dažnai sunkiai įmanoma. Pagal šį terminą pardavėjas pateikia prekes pirkėjui savo teritorijoje (įmonėje, sandėlyje). Eksportuotojas neprivalo pakrauti prekių į pirkėjo transportą, gauti muitinės leidimo išvežti prekes. Atskirais atvejais sutartyje gali būti numatyta pardavėjo atsakomybė už prekių pakrovimą. Pirkėjui tenka visos išlaidos ir rizika, susijusi su prekių transportavimu. Šis terminas gali būti taikomas visoms transportavimo rūšims.
FAS Free Alongside Ship Pristatyta prie laivo borto (... išsiuntimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra ir vidaus vandenimis. Pardavėjas savo sąskaita ir rizika pristato prekes iki pirkėjo nurodyto laivo pakrovimo vietos išsiuntimo uosto krantinėje arba atgabena ir pakrauna jas į lichterį (savaeigę baržą), iš kurio prekės perkraunamos į pirkėjo nurodytą laivą. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo nurodyto išsiuntimo uosto iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos, taip pat prekių perkrovimo į laivą išsiuntimo uoste išlaidas.
FCA Free Carrier Pristatyta iki vežėjo (... vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas, sutvarkęs prekių eksporto muitinės formalumus ir sumokėjęs (prisiėmęs atsakomybę sumokėti) eksporto mokesčius, savo sąskaita ir rizika pristato jas į pirkėjo nurodytą vietą (vežėjo arba kitą krovinių terminalą, geležinkelio stotį, jūrų arba uosto sandėlius ar kt.) ir perduoda vežėjui. Visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu iki pirkėjo nurodytos vietos, apmoka pardavėjas. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo prekių perdavimo vežėjui vietos iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas, taip pat prekių pakrovimo į vežėjo transporto priemonę, jų perdavimo vežėjui vietoje (vežėjo arba kitame krovinių terminale, geležinkelio stotyje, jūrų arba uosto sandėlyje ar kt.) išlaidas.
FCL Full Container Load Kroviniui pervežti užsakomas visas konteineris.
Feeder Feeder Šių laivų paskirtis - krovinių, supakuotų į konteinerius, gabenimas jūromis bei vandenynais. Informacijos apie tai, kokie yra standartiniai jūriniai konteineriai, galite rasti čia. Konteineriniai laivai gabena plačiausią spektrą prekių bei žaliavų tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. Visos prekės, kurias galima patalpinti į konteinerį gali būti transportuojamos konteinerovežiais: įprastiniai kroviniai, skysti kroviniai, birūs kroviniai, temperatūrinio režimo reikalaujantys kroviniai ir kt. Šių laivų populiarumą iš esmės lėmė paprasta idėja - skirtingų rūšių prekes sudėti į standartizuotas pakuotes - konteinerius. Tokiu būdu nereikia kiekvienos rūšies kroviniui pritaikyto laivo - tam tikslui užtenka standartinės pakuotės. Pagrindinis dydis, kuriuo matuojamas konteinerinio laivo pajėgumas - TEU (twenty-foot equivalent unit ) dvidešimties pėdu ekvivalentinis dydis. Šis dydis nurodo kiek konteinerių akvivalenčių 20 pėdų konteinerio dydžiui yra įmanoma pakrauti į laivą.
FEU -/FFU 40 pėdų ekvivalentas 40 pėdų ekvivalentas
FOB Free On Board Pristatyta ant denio (... išsiuntimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra ir vidaus vandenimis. Pardavėjas pristato prekes į pirkėjo nurodytą laivą ir apmoka visas išlaidas, atsiradusias iki šio momento. Visi pardavėjo įsipareigojimai laikomi įvykdytais pakrovus prekes į laivą pirkėjo nurodytame išsiuntimo uoste. Pardavėjas taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo išsiuntimo uosto iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas.
FSC Fuel SurCharge Kuro priemoka yra papildomos sąnaudos, kurias vežėjas papildomai skaičiuoja tam, kad išvengti kuro kainos svyravimo. Tai apskaičiuojama kaip procentinis dydis tarifinio atlygio ir paprastai pridedama prie siuntėjo krovininės.
FTL Full Truck Load Kroviniui pervežti užsakoma visa mašina
GSP Certificate General System of Preference Certificate Lengvatų sistema su sumažintu arba nuliniu muitų mokesčiu. Šis režimas taikomas prekių gabenimui iš išsivysčiusių šalių į trečiąsias šalis taip jas integruojant į pasaulinę ekonomiką.
HAWB Vidinis važtaraštis Vidinis važtaraštis. Šis oro transporto dokumentas nėra privalomas, tačiau jo negalima išvengti, jei krovinys adresuojamas ne tikrajam gavėjui, o gavėjo agentui.
HAZMAT Pavojingi kroviniai Daiktai ar medžiagos, kurie, transportavimo metu, gali sukelti rimtą pavojų sveikatai, saugumui ar nuosavybei.
HBL Vidinis važtaraštis (HBL) yra dokumentas, kuris yra naudojamas pervežant krovinius jūra, pasirašytas vežėjo, ar jo atstovo, tvirtina prekių pervežimo terminus ir sąlygas apibrėžtas ekspeditoriaus.
IATA Tarptautinė Oro Transporto Asociacija Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) – tarptautinė oro bendrovių ir transporto asociacija. Jos būstinė yra Kanados Montrealio mieste, kuriame įsikūrusi ir kita aviacijos organizacija Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. IATA organizacijos tikslas yra atstovauti visą aviacijos pramonę ir lyderiauti pasaulyje. IATA vienija apie 230 oro bendrovių, kurių maršrutai sudaro apie 93 % viso pasaulio bendrovių maršruto.[1] Šiuo metu IATA veikia daugiau nei 150 pasaulio šalių.
IOD Information on delivery Information on delivery
LCL Dalinis pakrovimas Dalinis konteinerio pakrovimas
Lm Loading meter Sunkvežimių standartizuotas matmuo. Kai sunkvežimio plotis yra apie 2,40 m, tai 1 pakrovimo metras atitinka maždaug 2,4 m2 (2,40 m plotis x 1 m ilgis).
Lo-Lo Pakelimas / nuleidimas „Lo/Lo“ – naudojant vertikalų pakrovimą ir iškrovimą.
MAWB Išorinis važtaraštis Išorinis važtaraštis. Šis dokumentas skirtas krovinį aptarnaujančioms kompanijoms: aviakompanijai, siuntėjo agentui, gavėjo agentui, išsiuntimo oro uosto terminalui, paskirties oro uosto.
MBL Išorinis važtaraštis (MBL) yra dokumentas, kuris yra naudojamas pervežant krovinius jūra, pasirašytas vežėjo, ar jo atstovo, tvirtina terminus ir sąlygas prekių pervežimo tarp pasikrovimo bei išsikrovimo uostų.
Missing IOD Missing IOD Missing IOD, no information on delivery of the goods
NMHC Ne metano angliavandeniliai NMHC reiškia visų angliavandenilių oro teršalų, išskyrus metaną, sumą.
Notify party Notify party Notify party regarding the arrival of goods
NOx Azoto oksidas „NOx yra azoto turinčių dujų mišinys, ypač azoto oksidai NO, NO2 ir N2O3. NOx prisideda prie oro taršos ir yra svarbi fotocheminio smogo sudedamoji dalis.
Nulinė emisija Nulinė emisija Nulinė emisija
NVOCC Ekspeditorius Ekspeditorius
PDA Skaneris Mobilus skaneris skirtas skenuoti etikečių barkodus.
POD (road freight) Proof of Delivery Signature confirmation from the receiver of delivery of the goods
POD (sea freight) Uostas kuriame bus įvykdytas išsikrovimas Uostas kuriame bus įvykdytas išsikrovimas
POL Pasikrovimo uostas Pasikrovimo uostas
Project Cargo Projektiniai kroviniai Negabaritiniai kroviniai, tai kroviniai, netelpantys į standartinių išmatavimų transporto priemones.
Reefer Šaldytuvinis konteineris Šaldytuvinis konteineris
Ro-Ro Užvinioti / atvinioti Platformų su ratais, transportuoti. Dažniausiai Ro-Ro tipo laivais gabenami automobiliai, žemės ūkio ar kalnakasybos technika bei panašios prekės, o taip pat geležinkelio vagonai. Labiausiai mums girdėtas Ro-Ro tipo laivas yra keltai.
SBTi Mokslu pagrįsta tikslinė iniciatyva Mokslu pagrįsta tikslinė iniciatyva yra iniciatyva, kuria siekiama paskatinti ambicingus korporacinius veiksmus klimato srityje.
SCM Supply Chain Management Apima visą tiekimo grandinės valdymą nuo žaliavų iki galutinio pardavimo, gali kontroliuoti sandėliavimo, transportavimo, logistikos sistemas.
SECA Sulphur Emissions Control Area Sieros emisijų kontrolės rajonai. Šiuose rajonuose plaukiantiems laivams taikomi apribojimai. Laivybos kompanijos privalo naudoti alternatyvų kurą, kuris degdamas išskiria mažesnį sieros kiekį. Sąskaitoje mokestis už šį kurą yra įrašoma kaip papildomas mokestis už SECA.
Shipper Siuntėjas Asmuo arba įmonė, kuri išsiunčia krovinį.
Short sea Short sea Vidaus vandenų pervežimai
SLA Service Level Agreement Service Level Agreement regarding delivery times
SOx Sieros dioksidas Sieros dioksidas
SSC Security SurCharge Mokestis už patikros procedūrą, prieš išvykstant kroviniui.
Stevedore Uosto krovikas Uosto krovikas
Stripping Konteinerių iškrovimas Konteinerių iškrovimas
Stuffing Konteinerių užpildymas Konteinerių užpildymas
TEU 20 pėdų ekvivalentas 20 pėdų ekvivalentas
THC Terminal Handling Charge Mokesčiai už papildomą veiklą, susijusią su krovinių vežimu, terminalo teritorijoje.
TMS-TA Transporto valdymo sistema Transporto valdymo sistema
Tonnkilometer Tonnkilometer Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer
Transit harbour Tranzito uostas Tranzito uostas
Tvarumo įvertinimas Tvarumo įvertinimas Tvarumo įvertinimas – tai įmonės aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės rodiklis.
ULD Krovinio pakrovimo įrenginys (ULD) įrenginys, naudojamas pakrauti bagažą, krovinius, paštą į lėktuvą. Šis įrenginys gali pakrtauti didelį kiekį krovinių vienu metu, tai taupo oro uosto darbuotojų laiką, bei neužlaiko skrydžių. Kiekvienas ULD. .
VAL Vertingas krovinys Vertingas krovinys reikalauja ypatingo paruošimo. Brangiems kroviniams reikia ypatingo dėmesio, kad garantuoti saugų pristatymą.
W-M Svoris/matmenys Svoris/matmenys
Wet bulk cargo Wet bulk cargo Skystas piltinis krovinys – skystas krovinys, kuris gabenamas dideliais kiekiais, nesupakuotas. Toks krovinys būna kraunamas į specialius vagonus, kėbulus, triumus ir pan.
WMS Sandėlio valdymo sistema Sandėlio valdymo sistema
ŠESD emisijos ŠESD emisijos Įvairių dujų, ypač anglies dioksido, išmetimas į žemės atmosferą, prisidedantis prie šiltnamio efekto.
ŠESD skaičiavimai ŠESD skaičiavimai „Anglies pėdsakas yra tik CO2 matas, kur šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija yra CO2 ekvivalento skaičiavimas. CO2 dujos yra CO2 ekvivalento dalis. ŠESD rodo kitas dujas nei CO2, kurios yra atsakingos už visuotinį žemės atšilimą.